Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Δείτε το αρχείο

                

                           

   «   KORINTHOSTOURS Α.Ε.  »

  Αρ.   Μ. Α. Ε   70707/24/Β/11/06

  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 123652999000

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΤΩΝ    ΜΕΤΟΧΩΝ

                            

  Κόρινθος      7/12/2017

   

           Σύμφωνα   με   τον   νόμο   και  το   καταστατικό   της   εταιρείας , το  Διοικητικό   Συμβούλιο    καλεί   τους  μετόχους  της  ανώνυμης   εταιρείας  « KORINTHOS TOURS A.E.  » σε   Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  την   29η     Δεκεμβρίου   2017 ,  ημέρα   Παρασκευή   και   ώρα   18.30  μ.μ.   στο    Επιμελητήριο   Κορίνθου  επί  της  οδού   Ερμού   αρ.   2    στον   2ο   όροφο   στην     Κόρινθο  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  για  τo   παρακάτω   θέμα   :

  ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

                     

  1. Συζήτηση   και  λήψη   απόφασης  για  θέματα  οικονομικής  και  διοικητικής   λειτουργίας.

    

   Κάθε  μέτοχος    που  επιθυμεί  να  μετάσχει  στην  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση   οφείλει  να  καταθέσει τις μετοχές  στο  ταμείο  της  εταιρείας  ή  σε   οποιαδήποτε   τράπεζα  στην έδρα της εταιρείας  και να υποβάλλει  τα σχετικά  έγγραφα  της κατάθεσης , καθώς και τυχόν  έγγραφο  αντιπροσώπευσης  στο  ταμείο  της  εταιρείας , πέντε ( 5 )  τουλάχιστον  ημέρες  πριν από την  ημερομηνία  σύγκλησης  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης.         

  Κόρινθος  07 Δεκεμβρίου  2017  

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                                           Σχ. Πρακτ. ΔΣ 13/07-12-2017