Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κόρινθος 22/05/2015


Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « KORINTHOS TOURS » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 π.μ. στο Επιμελητήριο Κορίνθου επί της οδού Ερμού αρ. 2 στον 1ο όροφο στην Κόρινθο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2015.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγο αλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Κορινθίας Α.Ε..

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
Κόρινθος 22 Μαίου 2015


ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχ. Πρακτ. ΔΣ 5/20-5-2015